Datum objave: 5. ožujka 2019.

Kategorija: Novosti

U U sklopu projekta “Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Čakovca i partnera”, jedna od predviđenih aktivnosti je održavanje radionica u vrtićima za djecu predškolce u dobi od 3-7 godina.

13 radionica

U periodu provedbe projekta planirano je izvođenje ukupno 13 edukativno – kreativnih radionica na području obuhvata projekta, koje će se održati kroz 4 ciklusa. 10 radionica održati će se u objektima gradskih vrtića Grada Čakovca na području JLS Grada Čakovca (po jedna u svakom gradskom vrtićkom objektu: Matični objekt „Cvrčak“ u Čakovcu, PO „Maslačak“ u Čakovcu, PO „Krijesnice“ u Čakovcu, PO „Pčelice“ u Ivanovcu, PO „Stonoga“ u Novom Selu Rok Matični objekt „Cipelica“ u Čakovcu, PO „Vjeverica“ u Čakovcu, PO „Mrav“ u Mačkovcu, PO „Zvijezdice“ u Šandorovcu i PO „Pirgo“ u Kuršancu), te 3 radionice u dječjim vrtićima partnera (jedna radionica u dječjem vrtiću „Potočnica“ u Maloj Subotici, jedna radionica u dječjem vrtiću „Kockice“ u Štrigovi i jedna radionica u dječjem vrtiću „Suncokret“ u Strahonincu).

Tijekom mjeseca ožujka i travnja ove godine, održana su i provedena dva ciklusa edukativno – kreativnih radionica. Svaki ciklus sastojao se od 4 radionice, a one su održane u slijedećim dječjim vrtićima, odnosno područnim odjelima:

Kam se koje smeče meče

Edukativno – kreativne radionice provodila je Zaštitarsko-ekološka udruga Nobilis koja od 2003. godine sustavno provodi kampanju „Kam se koje smeče meče“ te ima dugogodišnja iskustva u području ekološkog djelovanja i provođenja raznih aktivnosti educiranja i informiranja javnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Teme koje su obuhvaćene radionicama bile su: sprečavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno prikupljanje otpada, ponovna uporaba predmeta i kompostiranje. Radionice su bile organizirane i koncipirane po principu igre i aktivnog sudjelovanja djece u dobrim primjerima razvrstavanja i ponovne uporabe otpada te izradom radova. Pomoću animiranih filmova djeci je na zabavan način prikazano odgovorno postupanje s otpadom, selektivno odvajanje otpada zajedno s procesom kompostiranja te ponovna uporaba predmeta. Nakon prikazanih animiranih filmova i kratkog predavanja, slijedio je kreativni dio radionice u kojem su djeca samostalno sudjelovala u igri sortiranja otpada u odgovarajuće vreće za odvojeno sakupljanje otpada te su izrađivala određene predmete koristeći otpadne materijale. Djeca uspješno usvajaju informacije o odgovornom postupanju s otpadom te su i prije održavanja samih radionica već djelomično upoznata s procesom odvojenog prikupljanja otpada i vraćanja u proces reciklaže.

Podijelite članak!