Datum objave: 20. svibnja 2019.

Kategorija: Letci - Novosti

U sklopu projekta “Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Čakovca i partnera”, jedna od predviđenih aktivnosti je tisak i distribucija letaka o održivom gospodarenju otpadom.

Izrađen je koncept i sadržaj (osmišljavanje poruke), dizajn i grafička priprema te tisak za 6 vrsta letaka ovisno o ciljanim skupinama. Tako su tiskani leci za:

  • Kućanstva (11.400 komada)
  • Predškolsku djecu u vrtićima (1.050 komada)
  • Osnovnoškolsku djecu i nastavnike u osnovnim školama (3.700 komada)
  • Poslovnu javnost (1.070 komada)
  • Osobe s invaliditetom – na Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne osobe (100 komada)
  • Osobe s intelektualnim poteškoćama (100 komada)

Tijekom travnja i svibnja 2019. godine leci za predškolsku i osnovnoškolsku djecu distribuirani su u sve vrtiće i škole na području obuhvata projekta – u 13 vrtićkih objekata i 8 osnovnih škola na području JLS Grada Čakovca, Općine Mala Subotica, Općine Strahoninec i Općine Štrigova.

Leci na Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne osobe te leci za osobe s intelektualnim poteškoćama dostavljeni su u udruge (Udrugu slijepih Međimurske županije te Udrugu osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije) koje su navedene letke podijelile svojim članovima.

Gradsko komunalno poduzeće Čakom izvršilo je distribuciju letaka za kućanstva i poslovne subjekte na području obuhvata projekta, na njihove kućne i poslovne adrese.

Svi leci sadrže osnovne poruke o održivom gospodarenju otpadom – sprečavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno prikupljanje otpada, ponovna uporaba predmeta i kompostiranje.

Prilikom tiska 5 vrsta letaka (izuzev letaka na Brailleovom pismu – zbog njegovih specifičnih karakteristika) korišten je isključivo papir iz njegove ponovne uporabe (reciklirani papir) kako bi se doprinijelo održivom gospodarenju otpadom i očuvanju okoliša.

 

Podijelite članak!